ศูนย์วิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี
Time passed:
4
2
3
Days
0
5
Hours
4
6
Minutes
4
9
Seconds

ยิ้มสู้ เพลงพระราชนิพนธ์ ทำนอง: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื้อร้อง: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ  

หน้าหลัก

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อสอบร่วมปลายภาคเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ศูนย์วิชาการโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลราชบุรีร่วมกับโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรีจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อสอบร่วมปลายภาคเรียนที่ ๑ และปลายภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๖ มิถุนายน ถึง วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ (เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์) โดยมีผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ จำนวน ๒๔ คน ครูผู้สอนจำนวน ๔๓๑ คน นักวิชาการประจำศูนย์วิชาการ ๓ คน ร่วมดำเนินการจัดทำข้อสอบร่วมปลายภาคเรียน ทั้งนี้ข้อสอบร่วมปลายภาคเรียนจัดทำตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประกอบด้วย วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคม วิชาประวัติศาสตร์ วิชาสุขศึกษา และวิชาคริสตศาสนาโดยผู้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการได่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของข้อสอบร่วมปลายภาคเรียน ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับคุณภาพของผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑล กิจกรรมนี้สำเร็จอย่างมีคุณภาพด้วยความร่วมมือของโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรีการจัดทำข้อสอบร่วมปลายภาคเรียนได้รับความร่วมมือจากครูของโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรีแต่ละโรงเรียน ซึ่งได้มีการมอบหมายให้ครูจัดทำข้อสอบปลายภาคเรียน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสถานศึกษาในการประเมินและแก้ไขข้อสอบเบื้องต้นก่อนนำสู่กระบวนการจัดทำข้อสอบร่วม และการนำข้อสอบดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการจัดทำข้อสอบร่วมปลายภาคเรียน

S__5890064 S__5890065 S__5890067 S__5890069 S__5890070 S__5890071 S__5890072 S__5890073 S__5890074 S__5890075 S__5890076 S__5890077 S__5890078 S__5890079 S__5890080 S__5890081 S__5890082 S__5890083 S__5890084 S__5890085

การประชุมคณะกรรมการวิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

การประชุมคณะกรรมการวิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ การประชุมของคณะกรรมการวิชาการระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๔๖ คน (พระสงฆ์ ๕ ท่าน ซิสเตอร์ ๕ ท่าน และครู ๓๖ คน) ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการอนุบาล ประถม มัธยม ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการ และนักวิชาการประจำศูนย์วิชาการ การประชุมครั้งนี้มีมติสำคัญหลายประการในการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียน เช่น การพัฒนาผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและครูประจำกลุ่มสาระ การเรียนรู้ บุคลากรทางการศึกษา การประเมินครูดีเด่นทั้งด้านวิชาการ ครูดี ครูครอบครัวดีระดับสังฆมณฑลราชบุรี การทำ MOUเพื่อความร่วมมือทางด้าน วิชาการระหว่างโรงเรียนและศูนย์วิชาการเตรียมความพร้อมสู่การประเมินรอบ ๔ การนิเทศเยี่ยมเยียนตามความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและศูนย์วิชาการ การให้แต่ละสถานศึกษาทบทวนเรื่องการคัดเลือกหนังสือแบบเรียน การจัดทำแผนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกัน การเรียนรู้การใช้โปรแกรม Excel จัดทำคะแนนผลการเรียน เป็นต้น การประชุมเป็นการแสดงออกซึ่งความร่วมมือทางด้านวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ส่วนหนึ่งของการผลักดันให้มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจนเกือบทุกโรงเรียนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากการสอบ o-net

IMG_5178 IMG_5185 IMG_5189

รางวัลเชิดชูเกียรติผลการทดสอบ o-net

โรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรีได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยมีโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรีที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ได้แก่
รางวัลเชิดชูเกียรติเหรียญเงิน ได้แก่
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
รางวัลเชิดชูเกียรติเหรียญทองแดง ได้แก่
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
โรงเรียนดรุณานุเคราะห์
โรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัย
โรงเรียนเทพินทร์พิทยา
โรงเรียนวันทามารีอา ราชบุรี
โรงเรียนธีรศาสตร์
โรงเรียนอนุชนศึกษา
โรงเรียนวีรศิลป์
ฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี ศูนย์วิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรีขอร่วมชื่นชมต่อรางวัลเชิดชูเกียรติที่โรงเรียนได้รับ ทั้งนี้ด้วยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจทุ่เทของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรอื่นของโรงเรียนทุกท่านแสดงถึงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ก้าวหน้า

 onet 142094 142095 142096 Untitled-1

บาทหลวง ดร.สุรินทร์
จารย์อุปการะ
ผู้อำนวยการ

ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

แบบสำรวจรายชื่อนักเรียนแข่งขันทักษะวิชาการและผู้ฝึกซ้อมงานมหกรรมวิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี
ปีการศึกษา 2557

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน      
ระดับปฐมวัยปีที่ 1-3 

ศูนย์วิชาการ 

ประชุมปฏิบัติการ มหกรรมวิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี  

ค่าย วาย.ซี.เอส.  

สังฆมณฑลราชบุรี

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่านิยมหลัก ๑๒ ประการสู่การปฏิบัติ

ระดับปฐมวัย

หัวหน้าวิชาการ

ปฏิทินกิจกรรมฝ่ายอบรมศึกษา 

Training  Overview (Get Ahead)

ปฏิบัติการจัดทำสื่อการเรียนการสอน

อบรมสัมมนา

088344
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
8
173
8
87752
1323
1321
88344

Your IP: 184.73.33.127
Server Time: 2017-02-26 05:46:51

 

กำหนดการปฏิบัติงานร่วมกัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

14 พ.ค. และ 25 มิ.ย.59  สัมมนาครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

30 พ.ค. 59               ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งข้อสอบร่วมและรายชื่อผู้คัดเลือกข้อสอบปลายภาคเรียน 1-2 ปีการศึกษา 2559 มายังศูนย์วิชาการฯ

4-19 มิ.ย.59            แก้ไขปรับปรุงคัดเลือกข้อสอบร่วมปลายภาคเรียนที่ 1-2/2559 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                                                 4 มิถุนายน 2559                 รายวิชาสังคมศึกษาฯ และ ประวัติศาสตร์

                                                 5 มิถุนายน 2559                 รายวิชาภาษาอังกฤษ

                                               11 มิถุนายน 2559                 รายวิชาสุขศึกษาฯ และ คริสต์ศาสนา

                                               12 มิถุนายน 2559                 รายวิชาภาษาไทย

                                               18 มิถุนายน 2559                 รายวิชาคณิตศาสตร์

                                               19 มิถุนายน 2559                 รายวิชาวิทยาศาสตร์

7 มิ.ย.59              ประชุมผู้บริหารและคณะกรรมการวิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 1/2559 ทุกระดับชั้น

13 – 21 มิ.ย.59       ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2559

13 มิถุนายน 2559                 ดรุณาราชบุรี – ดำเนินวิทยา

14 มิถุนายน 2559                 เทพินทร์พิทยา - เรืองวิทย์พระหฤทัย

15 มิถุนายน 2559                 ดรุณานุเคราะห์ – วันทามารีอา ราชบุรี

16 มิถุนายน 2559                 อนุชนศึกษา - วีรศิลป์

17 มิถุนายน 2559                 ธีรศาสตร์ – เทพวิทยา

20 มิถุนายน 2559                 เทคโนโลยีโปลีเทคนิค - อาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี

21 มิถุนายน 2559                 ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา

ก.ค.59                      โรงเรียนดำเนินการประเมินผลการเรียนรู้ระหว่าง/กลางภาคเรียนที่ 1/2559 *แต่ละโรงเรียนดำเนินการเอง

9 ส.ค.59              - ประชุมผู้บริหารและคณะกรรมการวิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 2/2559 ทุกระดับชั้น

                                  - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559

- ศูนย์วิชาการฯ ส่งข้อสอบการเขียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ Speaking and Listening ระดับมัธยม การเขียนภาษาไทย ระดับประถม และข้อสอบปฐมวัย ปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ให้โรงเรียนต่างๆ

12 – 20 ก.ย.59        ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2559

                                               12 กันยายน 2559                  ดรุณาราชบุรี – ดำเนินวิทยา

                                               13 กันยายน 2559                  เทพินทร์พิทยา – เรืองวิทย์พระหฤทัย

                                               14 กันยายน 2559                  ดรุณานุเคราะห์ – วันทามารีอา ราชบุรี

                                               15 กันยายน 2559                  อนุชนศึกษา - วีรศิลป์

                                               16 กันยายน 2559                  ธีรศาสตร์ – เทพวิทยา

                                               19 กันยายน 2559                  เทคโนโลยีโปลีเทคนิค – อาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี

                                                             20 กันยายน 2559                  ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา