ศูนย์วิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี
Time passed:
5
0
9
Days
1
9
Hours
2
6
Minutes
3
9
Seconds

ยิ้มสู้ เพลงพระราชนิพนธ์ ทำนอง: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื้อร้อง: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ  

หน้าหลัก

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อสอบร่วมปลายภาคเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ศูนย์วิชาการโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลราชบุรีร่วมกับโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรีจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อสอบร่วมปลายภาคเรียนที่ ๑ และปลายภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๖ มิถุนายน ถึง วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ (เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์) โดยมีผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ จำนวน ๒๔ คน ครูผู้สอนจำนวน ๔๓๑ คน นักวิชาการประจำศูนย์วิชาการ ๓ คน ร่วมดำเนินการจัดทำข้อสอบร่วมปลายภาคเรียน ทั้งนี้ข้อสอบร่วมปลายภาคเรียนจัดทำตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประกอบด้วย วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคม วิชาประวัติศาสตร์ วิชาสุขศึกษา และวิชาคริสตศาสนาโดยผู้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการได่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของข้อสอบร่วมปลายภาคเรียน ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับคุณภาพของผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑล กิจกรรมนี้สำเร็จอย่างมีคุณภาพด้วยความร่วมมือของโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรีการจัดทำข้อสอบร่วมปลายภาคเรียนได้รับความร่วมมือจากครูของโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรีแต่ละโรงเรียน ซึ่งได้มีการมอบหมายให้ครูจัดทำข้อสอบปลายภาคเรียน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสถานศึกษาในการประเมินและแก้ไขข้อสอบเบื้องต้นก่อนนำสู่กระบวนการจัดทำข้อสอบร่วม และการนำข้อสอบดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการจัดทำข้อสอบร่วมปลายภาคเรียน

S__5890064 S__5890065 S__5890067 S__5890069 S__5890070 S__5890071 S__5890072 S__5890073 S__5890074 S__5890075 S__5890076 S__5890077 S__5890078 S__5890079 S__5890080 S__5890081 S__5890082 S__5890083 S__5890084 S__5890085

การประชุมคณะกรรมการวิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

การประชุมคณะกรรมการวิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ การประชุมของคณะกรรมการวิชาการระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๔๖ คน (พระสงฆ์ ๕ ท่าน ซิสเตอร์ ๕ ท่าน และครู ๓๖ คน) ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการอนุบาล ประถม มัธยม ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการ และนักวิชาการประจำศูนย์วิชาการ การประชุมครั้งนี้มีมติสำคัญหลายประการในการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียน เช่น การพัฒนาผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและครูประจำกลุ่มสาระ การเรียนรู้ บุคลากรทางการศึกษา การประเมินครูดีเด่นทั้งด้านวิชาการ ครูดี ครูครอบครัวดีระดับสังฆมณฑลราชบุรี การทำ MOUเพื่อความร่วมมือทางด้าน วิชาการระหว่างโรงเรียนและศูนย์วิชาการเตรียมความพร้อมสู่การประเมินรอบ ๔ การนิเทศเยี่ยมเยียนตามความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและศูนย์วิชาการ การให้แต่ละสถานศึกษาทบทวนเรื่องการคัดเลือกหนังสือแบบเรียน การจัดทำแผนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกัน การเรียนรู้การใช้โปรแกรม Excel จัดทำคะแนนผลการเรียน เป็นต้น การประชุมเป็นการแสดงออกซึ่งความร่วมมือทางด้านวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ส่วนหนึ่งของการผลักดันให้มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจนเกือบทุกโรงเรียนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากการสอบ o-net

IMG_5178 IMG_5185 IMG_5189

รางวัลเชิดชูเกียรติผลการทดสอบ o-net

โรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรีได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยมีโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรีที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ได้แก่
รางวัลเชิดชูเกียรติเหรียญเงิน ได้แก่
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
รางวัลเชิดชูเกียรติเหรียญทองแดง ได้แก่
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
โรงเรียนดรุณานุเคราะห์
โรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัย
โรงเรียนเทพินทร์พิทยา
โรงเรียนวันทามารีอา ราชบุรี
โรงเรียนธีรศาสตร์
โรงเรียนอนุชนศึกษา
โรงเรียนวีรศิลป์
ฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี ศูนย์วิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรีขอร่วมชื่นชมต่อรางวัลเชิดชูเกียรติที่โรงเรียนได้รับ ทั้งนี้ด้วยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจทุ่เทของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรอื่นของโรงเรียนทุกท่านแสดงถึงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ก้าวหน้า

 onet 142094 142095 142096 Untitled-1

บาทหลวง ดร.สุรินทร์
จารย์อุปการะ
ผู้อำนวยการ

ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

แบบสำรวจรายชื่อนักเรียนแข่งขันทักษะวิชาการและผู้ฝึกซ้อมงานมหกรรมวิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี
ปีการศึกษา 2557

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน      
ระดับปฐมวัยปีที่ 1-3 

ศูนย์วิชาการ 

ประชุมปฏิบัติการ มหกรรมวิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี  

ค่าย วาย.ซี.เอส.  

สังฆมณฑลราชบุรี

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่านิยมหลัก ๑๒ ประการสู่การปฏิบัติ

ระดับปฐมวัย

หัวหน้าวิชาการ

ปฏิทินกิจกรรมฝ่ายอบรมศึกษา 

Training  Overview (Get Ahead)

ปฏิบัติการจัดทำสื่อการเรียนการสอน

อบรมสัมมนา

093801
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
21
76
133
93382
959
1699
93801

Your IP: 23.20.147.6
Server Time: 2017-05-23 19:26:39

 

กำหนดการปฏิบัติงานร่วมกัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

14 พ.ค. และ 25 มิ.ย.59  สัมมนาครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

30 พ.ค. 59               ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งข้อสอบร่วมและรายชื่อผู้คัดเลือกข้อสอบปลายภาคเรียน 1-2 ปีการศึกษา 2559 มายังศูนย์วิชาการฯ

4-19 มิ.ย.59            แก้ไขปรับปรุงคัดเลือกข้อสอบร่วมปลายภาคเรียนที่ 1-2/2559 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                                                 4 มิถุนายน 2559                 รายวิชาสังคมศึกษาฯ และ ประวัติศาสตร์

                                                 5 มิถุนายน 2559                 รายวิชาภาษาอังกฤษ

                                               11 มิถุนายน 2559                 รายวิชาสุขศึกษาฯ และ คริสต์ศาสนา

                                               12 มิถุนายน 2559                 รายวิชาภาษาไทย

                                               18 มิถุนายน 2559                 รายวิชาคณิตศาสตร์

                                               19 มิถุนายน 2559                 รายวิชาวิทยาศาสตร์

7 มิ.ย.59              ประชุมผู้บริหารและคณะกรรมการวิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 1/2559 ทุกระดับชั้น

13 – 21 มิ.ย.59       ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2559

13 มิถุนายน 2559                 ดรุณาราชบุรี – ดำเนินวิทยา

14 มิถุนายน 2559                 เทพินทร์พิทยา - เรืองวิทย์พระหฤทัย

15 มิถุนายน 2559                 ดรุณานุเคราะห์ – วันทามารีอา ราชบุรี

16 มิถุนายน 2559                 อนุชนศึกษา - วีรศิลป์

17 มิถุนายน 2559                 ธีรศาสตร์ – เทพวิทยา

20 มิถุนายน 2559                 เทคโนโลยีโปลีเทคนิค - อาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี

21 มิถุนายน 2559                 ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา

ก.ค.59                      โรงเรียนดำเนินการประเมินผลการเรียนรู้ระหว่าง/กลางภาคเรียนที่ 1/2559 *แต่ละโรงเรียนดำเนินการเอง

9 ส.ค.59              - ประชุมผู้บริหารและคณะกรรมการวิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 2/2559 ทุกระดับชั้น

                                  - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559

- ศูนย์วิชาการฯ ส่งข้อสอบการเขียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ Speaking and Listening ระดับมัธยม การเขียนภาษาไทย ระดับประถม และข้อสอบปฐมวัย ปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ให้โรงเรียนต่างๆ

12 – 20 ก.ย.59        ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2559

                                               12 กันยายน 2559                  ดรุณาราชบุรี – ดำเนินวิทยา

                                               13 กันยายน 2559                  เทพินทร์พิทยา – เรืองวิทย์พระหฤทัย

                                               14 กันยายน 2559                  ดรุณานุเคราะห์ – วันทามารีอา ราชบุรี

                                               15 กันยายน 2559                  อนุชนศึกษา - วีรศิลป์

                                               16 กันยายน 2559                  ธีรศาสตร์ – เทพวิทยา

                                               19 กันยายน 2559                  เทคโนโลยีโปลีเทคนิค – อาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี

                                                             20 กันยายน 2559                  ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา