ศูนย์วิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี
Time passed:
1
4
7
Days
2
1
Hours
2
8
Minutes
4
3
Seconds

ยิ้มสู้ เพลงพระราชนิพนธ์ ทำนอง: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื้อร้อง: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ  

หน้าหลัก

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อสอบร่วมปลายภาคเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ศูนย์วิชาการโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลราชบุรีร่วมกับโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรีจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อสอบร่วมปลายภาคเรียนที่ ๑ และปลายภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๖ มิถุนายน ถึง วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ (เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์) โดยมีผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ จำนวน ๒๔ คน ครูผู้สอนจำนวน ๔๓๑ คน นักวิชาการประจำศูนย์วิชาการ ๓ คน ร่วมดำเนินการจัดทำข้อสอบร่วมปลายภาคเรียน ทั้งนี้ข้อสอบร่วมปลายภาคเรียนจัดทำตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประกอบด้วย วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคม วิชาประวัติศาสตร์ วิชาสุขศึกษา และวิชาคริสตศาสนาโดยผู้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการได่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของข้อสอบร่วมปลายภาคเรียน ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับคุณภาพของผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑล กิจกรรมนี้สำเร็จอย่างมีคุณภาพด้วยความร่วมมือของโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรีการจัดทำข้อสอบร่วมปลายภาคเรียนได้รับความร่วมมือจากครูของโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรีแต่ละโรงเรียน ซึ่งได้มีการมอบหมายให้ครูจัดทำข้อสอบปลายภาคเรียน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสถานศึกษาในการประเมินและแก้ไขข้อสอบเบื้องต้นก่อนนำสู่กระบวนการจัดทำข้อสอบร่วม และการนำข้อสอบดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการจัดทำข้อสอบร่วมปลายภาคเรียน

S__5890064 S__5890065 S__5890067 S__5890069 S__5890070 S__5890071 S__5890072 S__5890073 S__5890074 S__5890075 S__5890076 S__5890077 S__5890078 S__5890079 S__5890080 S__5890081 S__5890082 S__5890083 S__5890084 S__5890085

การประชุมคณะกรรมการวิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

การประชุมคณะกรรมการวิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ การประชุมของคณะกรรมการวิชาการระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๔๖ คน (พระสงฆ์ ๕ ท่าน ซิสเตอร์ ๕ ท่าน และครู ๓๖ คน) ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการอนุบาล ประถม มัธยม ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการ และนักวิชาการประจำศูนย์วิชาการ การประชุมครั้งนี้มีมติสำคัญหลายประการในการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียน เช่น การพัฒนาผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและครูประจำกลุ่มสาระ การเรียนรู้ บุคลากรทางการศึกษา การประเมินครูดีเด่นทั้งด้านวิชาการ ครูดี ครูครอบครัวดีระดับสังฆมณฑลราชบุรี การทำ MOUเพื่อความร่วมมือทางด้าน วิชาการระหว่างโรงเรียนและศูนย์วิชาการเตรียมความพร้อมสู่การประเมินรอบ ๔ การนิเทศเยี่ยมเยียนตามความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและศูนย์วิชาการ การให้แต่ละสถานศึกษาทบทวนเรื่องการคัดเลือกหนังสือแบบเรียน การจัดทำแผนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกัน การเรียนรู้การใช้โปรแกรม Excel จัดทำคะแนนผลการเรียน เป็นต้น การประชุมเป็นการแสดงออกซึ่งความร่วมมือทางด้านวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ส่วนหนึ่งของการผลักดันให้มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจนเกือบทุกโรงเรียนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากการสอบ o-net

IMG_5178 IMG_5185 IMG_5189

รางวัลเชิดชูเกียรติผลการทดสอบ o-net

โรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรีได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยมีโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรีที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ได้แก่
รางวัลเชิดชูเกียรติเหรียญเงิน ได้แก่
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
รางวัลเชิดชูเกียรติเหรียญทองแดง ได้แก่
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
โรงเรียนดรุณานุเคราะห์
โรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัย
โรงเรียนเทพินทร์พิทยา
โรงเรียนวันทามารีอา ราชบุรี
โรงเรียนธีรศาสตร์
โรงเรียนอนุชนศึกษา
โรงเรียนวีรศิลป์
ฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี ศูนย์วิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรีขอร่วมชื่นชมต่อรางวัลเชิดชูเกียรติที่โรงเรียนได้รับ ทั้งนี้ด้วยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจทุ่เทของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรอื่นของโรงเรียนทุกท่านแสดงถึงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ก้าวหน้า

 onet 142094 142095 142096 Untitled-1

บาทหลวง ดร.สุรินทร์
จารย์อุปการะ
ผู้อำนวยการ

ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

แบบสำรวจรายชื่อนักเรียนแข่งขันทักษะวิชาการและผู้ฝึกซ้อมงานมหกรรมวิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี
ปีการศึกษา 2557

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน      
ระดับปฐมวัยปีที่ 1-3 

ศูนย์วิชาการ 

ประชุมปฏิบัติการ มหกรรมวิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี  

ค่าย วาย.ซี.เอส.  

สังฆมณฑลราชบุรี

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่านิยมหลัก ๑๒ ประการสู่การปฏิบัติ

ระดับปฐมวัย

หัวหน้าวิชาการ

ปฏิทินกิจกรรมฝ่ายอบรมศึกษา 

Training  Overview (Get Ahead)

ปฏิบัติการจัดทำสื่อการเรียนการสอน

อบรมสัมมนา

070324
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
37
107
366
69591
1469
1629
70324

Your IP: 54.196.9.38
Server Time: 2016-05-26 21:28:43

 

ปฏิทินปฏิบัติงานของศูนย์วิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

ปีการศึกษา 2558

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

 

6-21 มิ.ย.58         คัดเลือกข้อสอบร่วมปลายภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2558 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6 มิ.ย. 58               รายวิชาภาษาอังกฤษ

7 มิ.ย. 58               รายวิชาภาษาไทย

13 มิ.ย.58              รายวิชาวิทยาศาสตร์

14 มิ.ย.58              รายวิชาคณิตศาสตร์

20 มิ.ย.58             รายวิชาสังคมศึกษาฯ และ ประวัติศาสตร์

21 มิ.ย.58              รายวิชาสุขศึกษาฯ และ คริสต์ศาสนา

9 มิ.ย.58            ประชุมผู้บริหารและคณะกรรมการวิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 1/2558 ทุกระดับชั้น

12 – 22 มิ.ย.58    ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2558

ดรุณาราชบุรี – ดำเนินวิทยา                                                     12 มิถุนายน 2558

เทพินทร์พิทยา - เรืองวิทย์พระหฤทัย                                     15 มิถุนายน 2558

ดรุณานุเคราะห์ – วันทามารีอา                                                16 มิถุนายน 2558

อนุชนศึกษา - วีรศิลป์                                                                17 มิถุนายน 2558

ธีรศาสตร์ – เทพวิทยา                                                                18 มิถุนายน 2558

เทคโนโลยีโปลีเทคนิค - อาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี                     19 มิถุนายน 2558

ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา                                                             22 มิถุนายน 2558

*** หากมีการเปลี่ยนแปลง ทางโรงเรียนดำเนินการแจ้งคณะกรรมการฯ โดยตรง***

27 มิ.ย.58             สัมมนาบุคลากรใหม่โรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ที่ดรุณาราชบุรี

ก.ค.58                   โรงเรียนต่างๆ ดำเนินการประเมินผลการเรียนรู้ระหว่าง/กลางภาคเรียนที่ 1/2558

                               *แต่ละโรงเรียนดำเนินการเอง

4 ส.ค.58            - ประชุมผู้บริหารและคณะกรรมการวิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 2/2558 ทุกระดับชั้น

                               - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558

                                      - ศูนย์วิชาการฯ ส่งข้อสอบการเขียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ Speaking and Listening ระดับมัธยม การเขียนภาษาไทย ระดับประถม และข้อสอบปฐมวัย ปลายภาคเรียนที่ 1/2558 ให้โรงเรียนต่างๆ

23 - 26 ส.ค.58    สัมมนาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมเอเชีย พัทยา

7 - 21 ก..58        เยี่ยมเยียนโรงเรียนและนิเทศการจัดการเรียนรู้ทุกระดับ ครั้งที่ 1/2558

วัน เดือน ปี

โรงเรียนที่รับการนิเทศ

กรรมการนิเทศจากโรงเรียน

วันจันทร์ที่  7  กันยายน  2558

ดรุณาราชบุรี

วันทามารีอา, เรืองวิทย์ฯ, ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา

วันอังคารที่  8  กันยายน  2558

ดำเนินวิทยา

ธีรศาสตร์ , เทพินทร์พิทยา

วันพุธที่  9  กันยายน  2558

ดรุณานุเคราะห์

วันทามารีอา ,ดรุณาราชบุรีวิเทศฯ

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน  2558

ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา

ดรุณาราชบุรี , ดรุณานุเคราะห์

วันศุกร์ที่  11  กันยายน  2558

วันทามารีอา  ราชบุรี

ดรุณาราชบุรี , ดรุณานุเคราะห์

วันจันทร์ที่  14  กันยายน  2558

เรืองวิทย์พระหฤทัย

 

วันอังคารที่  15  กันยายน  2558

วีรศิลป์

ธีรศาสตร์ , เทพวิทยา

วันพุธที่  16  กันยายน  2558

ธีรศาสตร์

ดำเนินวิทยา , วีรศิลป์

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน  2558

เทพินทร์พิทยา

ดำเนินวิทยา , อนุชนศึกษา

วันศุกร์ที่  18  กันยายน  2558

อนุชนศึกษา

เทพินทร์พิทยา , เทพวิทยา

วันจันทร์ที่  21  กันยายน  2558

เทพวิทยา

อนุชนศึกษา , วีรศิลป์

 

14 – 22 ก.ย.58           ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2558

ดรุณาราชบุรี – เรืองวิทย์พระหฤทัย                 14 กันยายน 2558

ดรุณานุเคราะห์ – วันทามารีอา                                         15 กันยายน 2558

ธีรศาสตร์ – เทพวิทยา                                                         16 กันยายน 2558

เทพินทร์พิทยา - ดำเนินวิทยา                                           17 กันยายน 2558

อนุชนศึกษา - วีรศิลป์                                                         18 กันยายน 2558

เทคโนโลยีโปลีเทคนิค - อาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี        21 กันยายน 2558

ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา                                                      22 กันยายน 2558

*** หากมีการเปลี่ยนแปลง ทางโรงเรียนดำเนินการแจ้งคณะกรรมการฯ โดยตรง***

17 - 18 ก.ย.58            ศูนย์วิชาการฯ ส่งข้อสอบร่วมฯ ปลายภาคเรียนที่ 1/2558 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้โรงเรียน

28 ก.ย. - 2 ต.ค.58     สอบร่วมปลายภาคเรียนที่ 1/2558

15 - 17 ต.ค.58           สัมมนาครูจิตตาภิบาลพลศีล ระดับชาติ

3 - 25 ต.ค.58             ปิดภาคเรียนที่ 1/2558

  

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

26 ต.ค. 58                  เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

28 ต.ค. 58                  ประชุมกรรมการอภิบาลและแพร่ธรรมในโรงเรียน ครั้งที่ 2/2558

10 พ.ย.58               - ประชุมผู้บริหารและคณะกรรมการวิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 3/2558 ทุกระดับชั้น

                                      - โรงเรียนส่งใบสั่งซื้อข้อสอบร่วมปลายภาคเรียนที่ 2/2558 ทุกระดับ

                                      - โรงเรียนรับกราฟสถิติเปรียบเทียบผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558

13 – 23 พ.ย.58          ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2558

ดรุณาราชบุรี – ดำเนินวิทยา                                              13 พฤศจิกายน 2558

เทพินทร์พิทยา - เรืองวิทย์พระหฤทัย                              16 พฤศจิกายน 2558

ดรุณานุเคราะห์ – วันทามารีอา                                         17 พฤศจิกายน 2558

อนุชนศึกษา – วีรศิลป์                                                        18 พฤศจิกายน 2558

ธีรศาสตร์ – เทพวิทยา                                                         19 พฤศจิกายน 2558

เทคโนโลยีโปลีเทคนิค - อาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี        20 พฤศจิกายน 2558

ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา                                                      23 พฤศจิกายน 2558

*** หากมีการเปลี่ยนแปลง ทางโรงเรียนดำเนินการแจ้งคณะกรรมการฯ โดยตรง***

23 พ.ย.58                แข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ณ โรงเรียนเทพินทร์พิทยา

10 - 12 ธ.ค.58           เข้าค่ายลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ณ ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

4 - 8 ม.ค.59                โรงเรียนในสังกัดฯ ประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างภาค/สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558

                                      *แต่ละโรงเรียนดำเนินการเอง*

11 – 15, 21 ม.ค.59    นิเทศเยี่ยมเยียนโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 2/2558

เรืองวิทย์พระหฤทัย – ดรุณานุเคราะห์                            11 มกราคม 2559

ดำเนินวิทยา – วันทามารีอา ราชบุรี                                 12 มกราคม 2559

เทพินทร์พิทยา – ธีรศาสตร์                                               13 มกราคม 2559

เทพวิทยา – อนุชนศึกษา                                                    14 มกราคม 2559

วีรศิลป์                                                                                    15 มกราคม 2559

ดรุณาราชบุรี – ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา                          21 มกราคม 2559

16 ม.ค.59                   ชุมนุมครูคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี

2 - 4 ก.พ.59                สัมมนาหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

9 ก.พ.59                - ประชุมผู้บริหารและคณะกรรมการวิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 3/2558 ทุกระดับชั้น

                                      - ศูนย์วิชาการฯ ส่งแบบฟอร์มสั่งซื้อสมุด เอกสาร แบบฟอร์ม หนังสือ ฯลฯ ของปีการศึกษา 2559 ให้โรงเรียนต่างๆ

                                      - ศูนย์วิชาการฯ ส่งข้อสอบการเขียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ Speaking and Listening ระดับมัธยม การเขียนภาษาไทย ระดับประถม และข้อสอบปฐมวัย ปลายภาคเรียนที่ 2/2558 ให้โรงเรียนต่างๆ

                                      - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558

                                      - โรงเรียนรับกำหนดการออกข้อสอบและแก้ไขปรับปรุงคัดเลือกข้อสอบร่วม ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2559 ทุกระดับ

15 – 23 ก.พ.59          ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2558

ดรุณาราชบุรี – ดำเนินวิทยา                                              15 กุมภาพันธ์ 2559

เทพินทร์พิทยา -   เรืองวิทย์พระหฤทัย                            16 กุมภาพันธ์ 2559

ดรุณานุเคราะห์ – วันทามารีอา                                         17 กุมภาพันธ์ 2559

อนุชนศึกษา - วีรศิลป์                                                         18 กุมภาพันธ์ 2559

ธีรศาสตร์ – เทพวิทยา                                                         19 กุมภาพันธ์ 2559

เทคโนโลยีโปลีเทคนิค - อาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี        22 กุมภาพันธ์ 2559

ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา                                                      23 กุมภาพันธ์ 2559

*** หากมีการเปลี่ยนแปลง ทางโรงเรียนดำเนินการแจ้งคณะกรรมการฯ โดยตรง***

18 - 19 ก.พ.59           ศูนย์วิชาการฯ ส่งข้อสอบร่วมปลายภาคเรียนที่ 2/2558 ให้โรงเรียนต่างๆ

29 ก.พ. - 4 มี.ค.59    สอบร่วมปลายภาคเรียนที่ 2/2558 ระดับมัธยมศึกษา

2 - 4 มี.ค.59                สอบร่วมปลายภาคเรียนที่ 2/2558 ระดับประถมศึกษา

 

ระหว่างปิดภาคเรียนปลายปีการศึกษา 2558

7 - 11 มี.ค.59             ศูนย์วิชาการฯ ส่งสมุด หนังสือ เอกสาร แบบพิมพ์ แบบประเมินต่างๆ ที่จะใช้ในปีการศึกษา 2559 (ตามสั่ง) ไปยังโรงเรียนต่างๆ

21 - 25 มี.ค.59           จัดฝึกอบรมพัฒนาวิชาชีพครู พัฒนาหลักสูตร พัฒนาการจัดการเรียนการสอน พัฒนาการวัดประเมินผล ฯลฯ ทุกระดับ

11 - 15 เม.ย.59          เจ้าหน้าที่ศูนย์วิชาการฯ สัมมนาทักษะชีวิตและพักผ่อนร่วมกัน (งดบริการชั่วคราว)

16 พ.ค.59        เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2559