ข่าว/ประชาสัมพันธ์
1 เดือนที่ผ่านมา
Download เกียรติบัตร ประชุมเชิงปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ผ่านระบบออนไลน์ / Zoom meeting การพัฒนาโครงสร้าง และแผนผังข้อสอบร่วมปลายภาค (Test Blueprint) รายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ (จำนวน ๓ ชั่วโมง)

Downloads เกียรติบัตร

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563


2 เดือนที่ผ่านมา
คลินิกการจัดการเรียนรู้ในการให้คำปรึกษาด้านสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน / การวัดและประเมินผล​ ครั้งที่ 11 วันพุธที่​ 28 ตุลาคม 2020....มีการ​ "ร่วมด้วยช่วยกัน" ออนไลน์​ด้านการจัดการเรียนรู้​ การวัด/ประเมินผล​ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meeting) ระหว่างเวลา​ 9.30 -11.30​ น.​ และ​ 13.00-13.45​ น. (ปฐมวัย)​ แก่คณะครูตามสถานศึกษาต่างๆ

ออนไลน์ ทาง Zoom Meeting

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563


3 เดือนที่ผ่านมา
คลินิกการจัดการเรียนรู้ในการให้คำปรึกษาด้านสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน / การวัดและประเมินผล​ ครั้งที่ 10 วันพุธที่​ 21 ตุลาคม 2020....มีการ​ "ร่วมด้วยช่วยกัน" ออนไลน์​ด้านการจัดการเรียนรู้​ การวัด/ประเมินผล​ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meeting) ระหว่างเวลา​ 9.30 -11.30​ น.​ (ปฐมวัย - อาชีวศึกษา) และ​ 13.00-13.45​ น. (ปฐมวัย)​ แก่คณะครูตามสถานศึกษาต่าง ๆ

ออนไลน์ ทาง Zoom Meeting

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563


3 เดือนที่ผ่านมา
"คลินิก" การจัดการเรียนรู้ด้านสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน/การวัดและประเมินผล“ร่วมด้วยช่วยกัน” (ชวนคิด ชวนคุย) กับนักวิชาการ/ที่ปรึกษาศูนย์ฯ และเครือข่ายคณาจารย์(คลินิกการจัดการเรียนรู้ในการให้คำปรึกษาด้านสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน/การวัดและประเมินผล) Zoom Meeting Online

ออนไลน์ ทาง Zoom Meeting

วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563


3 เดือนที่ผ่านมา
คลินิกการจัดการเรียนรู้ในการให้คำปรึกษาด้านสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน / การวัดและประเมินผล​ ครั้งที่ 8 วันพุธที่​ 7 ตุลาคม 2020....มีการ​ "ร่วมด้วยช่วยกัน" ออนไลน์​ด้านการจัดการเรียนรู้​ การวัด/ประเมินผล​ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meeting) ระหว่างเวลา​ 9.30 -11.30​ น.​ (ปฐมวัย - อาชีวศึกษา) และ​ 13.00-13.45​ น. (ปฐมวัย)​ แก่คณะครูตามสถานศึกษาต่าง ๆ​

ออนไลน์ ทาง Zoom Meeting

วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563


3 เดือนที่ผ่านมา
"คลินิก" การจัดการเรียนรู้ด้านสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน/การวัดและประเมินผล“ร่วมด้วยช่วยกัน” (ชวนคิด ชวนคุย) กับนักวิชาการ/ที่ปรึกษาศูนย์ฯ และเครือข่ายคณาจารย์(คลินิกการจัดการเรียนรู้ในการให้คำปรึกษาด้านสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน/การวัดและประเมินผล)

ออนไลน์ ทาง Zoom Meeting

วันพุธที่ 30 กันยายน 2563


"คลินิก" การจัดการเรียนรู้ด้านสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน/การวัดและประเมินผล“ร่วมด้วยช่วยกัน” (ชวนคิด ชวนคุย) กับนักวิชาการ/ที่ปรึกษาศูนย์ฯ และเครือข่ายคณาจารย์(คลินิกการจัดการเรียนรู้ในการให้คำปรึกษาด้านสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน/การวัดและประเมินผล)

Zoom Meeting Online

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563


"คลินิก" การจัดการเรียนรู้ด้านสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน/การวัดและประเมินผล“ร่วมด้วยช่วยกัน” (ชวนคิด ชวนคุย) กับนักวิชาการ/ที่ปรึกษาศูนย์ฯ และเครือข่ายคณาจารย์(คลินิกการจัดการเรียนรู้ในการให้คำปรึกษาด้านสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน/การวัดและประเมินผล)

Zoom Meeting Online

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563


"คลินิก" การจัดการเรียนรู้ด้านสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน/การวัดและประเมินผล“ร่วมด้วยช่วยกัน” (ชวนคิด ชวนคุย) กับนักวิชาการ/ที่ปรึกษาศูนย์ฯ และเครือข่ายคณาจารย์(คลินิกการจัดการเรียนรู้ในการให้คำปรึกษาด้านสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน/การวัดและประเมินผล)

Zoom Meeting Online

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563


"คลินิก" การจัดการเรียนรู้ด้านสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน/การวัดและประเมินผล“ร่วมด้วยช่วยกัน” (ชวนคิด ชวนคุย) กับนักวิชาการ/ที่ปรึกษาศูนย์ฯ และเครือข่ายคณาจารย์(คลินิกการจัดการเรียนรู้ในการให้คำปรึกษาด้านสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน/การวัดและประเมินผล)

Zoom Meeting Online

วันพุธที่ 2 กันยายน 2563


"รุ่นที่ 2"
การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ : การจัดการเรียนการสอน Learning to Teach Onlineเพื่อพัฒนาทักษะครูด้านการจัดการเรียนการสอน ในช่วง Post Covid (การประยุกต์ใช้สื่อ/เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด 19/Post Covid 19)

ออนไลน์ ทาง Zoom Meeting

วันเสาร์ที่ 29 - อาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563

สามารถเข้าเพื่อดาวห์โหลด รูปหมู่ที่ระลึก และเกียรติบัตรได้ที่นี่


"คลินิก" การจัดการเรียนรู้ด้านสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน/การวัดและประเมินผล“ร่วมด้วยช่วยกัน” (ชวนคิด ชวนคุย) กับนักวิชาการ/ที่ปรึกษาศูนย์ฯ และเครือข่ายคณาจารย์(คลินิกการจัดการเรียนรู้ในการให้คำปรึกษาด้านสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน/การวัดและประเมินผล)

Zoom Meeting Online

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563


ปฏิทินปฏิบัติงาน

สารสนเทศ และนวัตกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้

(นโยบาย/แนวปฏิบัติ เพื่อช่วยการจัดการเรียนการสอน
ในห้องเรียน/นอกห้องเรียน
ที่มีการจัดทำโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ

เตรียมพบกับระบบ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ บนมือถือและคอมพิวเตอร์ เร็วๆ นี้

เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์วิชาการ สังฆมณฑลราชบุรี
เป็นไปอย่างมีคุณภาพ จึงกำหนด ค่านิยมในการทำงาน


ต่อยอดอย่างริเริ่มสร้างสรรค์
(Continue + Creative)

ชัดเจน ชัดแจ้ง โปร่งใส
และเป็นปัจจุบัน
(Clear + Clean + Current)

เป็นระบบที่มีชีวิต มีส่วนร่วม ทีมงาน และสายงาน
(Dynamic + Participate + Teamwork + Online)

ความสุข ขวัญกำลังใจ
บนความมีวินัย
(Happiness + Morale + Self-Discipline)
Contact Information

80 Katatorn Rd,Mueang Ratchaburi 70000 Thailand

032-314765, 098-2499225, 093-1244009

acord_rb1@hotmail.com

Follow Us

"บุคลากรสถานศึกษา สังกัดสังฆมณฑลราชบุรี เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่" ร่วมศึกษาวิจัย พัฒนา และแบ่งปัน เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกัน