ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิชาการฯ พร้อมแล้ว... สำหรับการเปิดคลินิก การจัดการเรียนรู้ในการให้คำปรึกษาด้านสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน / การวัดและประเมินผล (สำหรับครูผู้สอนระดับปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ / Zoom meeting)

Zoom Meeting Online

ในวันพุธ​ที่ 21 ตุลาคม 2020


"คลินิก" การจัดการเรียนรู้ด้านสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน/การวัดและประเมินผล“ร่วมด้วยช่วยกัน” (ชวนคิด ชวนคุย) กับนักวิชาการ/ที่ปรึกษาศูนย์ฯ และเครือข่ายคณาจารย์(คลินิกการจัดการเรียนรู้ในการให้คำปรึกษาด้านสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน/การวัดและประเมินผล)

Zoom Meeting Online

วันพุธที่​ 14 ตุลาคม 2563


ศูนย์วิชาการฯ พร้อมแล้ว... สำหรับการเปิดคลินิก การจัดการเรียนรู้ในการให้คำปรึกษาด้านสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน / การวัดและประเมินผล (สำหรับครูผู้สอนระดับปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ / Zoom meeting)

Zoom Meeting Online

ในวันพุธ​ที่ 7 ตุลาคม 2020


"คลินิก" การจัดการเรียนรู้ด้านสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน/การวัดและประเมินผล“ร่วมด้วยช่วยกัน” (ชวนคิด ชวนคุย) กับนักวิชาการ/ที่ปรึกษาศูนย์ฯ และเครือข่ายคณาจารย์(คลินิกการจัดการเรียนรู้ในการให้คำปรึกษาด้านสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน/การวัดและประเมินผล)

Zoom Meeting Online

วันพุธที่​ 30 กันยายน 2563


"คลินิก" การจัดการเรียนรู้ด้านสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน/การวัดและประเมินผล“ร่วมด้วยช่วยกัน” (ชวนคิด ชวนคุย) กับนักวิชาการ/ที่ปรึกษาศูนย์ฯ และเครือข่ายคณาจารย์(คลินิกการจัดการเรียนรู้ในการให้คำปรึกษาด้านสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน/การวัดและประเมินผล)

Zoom Meeting Online

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563


"คลินิก" การจัดการเรียนรู้ด้านสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน/การวัดและประเมินผล“ร่วมด้วยช่วยกัน” (ชวนคิด ชวนคุย) กับนักวิชาการ/ที่ปรึกษาศูนย์ฯ และเครือข่ายคณาจารย์(คลินิกการจัดการเรียนรู้ในการให้คำปรึกษาด้านสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน/การวัดและประเมินผล)

Zoom Meeting Online

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563


"คลินิก" การจัดการเรียนรู้ด้านสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน/การวัดและประเมินผล“ร่วมด้วยช่วยกัน” (ชวนคิด ชวนคุย) กับนักวิชาการ/ที่ปรึกษาศูนย์ฯ และเครือข่ายคณาจารย์(คลินิกการจัดการเรียนรู้ในการให้คำปรึกษาด้านสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน/การวัดและประเมินผล)

Zoom Meeting Online

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563


"คลินิก" การจัดการเรียนรู้ด้านสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน/การวัดและประเมินผล“ร่วมด้วยช่วยกัน” (ชวนคิด ชวนคุย) กับนักวิชาการ/ที่ปรึกษาศูนย์ฯ และเครือข่ายคณาจารย์(คลินิกการจัดการเรียนรู้ในการให้คำปรึกษาด้านสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน/การวัดและประเมินผล)

Zoom Meeting Online

วันพุธที่ 2 กันยายน 2563


"รุ่นที่ 2"
การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ : การจัดการเรียนการสอน Learning to Teach Onlineเพื่อพัฒนาทักษะครูด้านการจัดการเรียนการสอน ในช่วง Post Covid (การประยุกต์ใช้สื่อ/เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด 19/Post Covid 19)

ออนไลน์ ทาง Zoom Meeting

วันเสาร์ที่ 29 - อาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563

สามารถเข้าเพื่อดาวห์โหลด รูปหมู่ที่ระลึก และเกียรติบัตรได้ที่นี่


"คลินิก" การจัดการเรียนรู้ด้านสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน/การวัดและประเมินผล“ร่วมด้วยช่วยกัน” (ชวนคิด ชวนคุย) กับนักวิชาการ/ที่ปรึกษาศูนย์ฯ และเครือข่ายคณาจารย์(คลินิกการจัดการเรียนรู้ในการให้คำปรึกษาด้านสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน/การวัดและประเมินผล)

Zoom Meeting Online

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563


ปฏิทินปฏิบัติงาน


ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้

(นโยบาย/แนวปฏิบัติ เพื่อช่วยการจัดการเรียนการสอน
ในห้องเรียน/นอกห้องเรียน
ที่มีการจัดทำโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

หมวดที่ 1

หลักสูตร

หมวดที่ 2

การจัดการเรียนการสอน

หมวดที่ 3

การวัดและประเมินผล

หมวดที่ 4

การประกันคุณภาพ

หมวดที่ 5

อื่นๆ

เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์วิชาการ สังฆมณฑลราชบุรี
เป็นไปอย่างมีคุณภาพ จึงกำหนด ค่านิยมในการทำงาน


ต่อยอดอย่างริเริ่มสร้างสรรค์
(Continue + Creative)

ชัดเจน ชัดแจ้ง โปร่งใส
และเป็นปัจจุบัน
(Clear + Clean + Current)

เป็นระบบที่มีชีวิต มีส่วนร่วม ทีมงาน และสายงาน
(Dynamic + Participate + Teamwork + Online)

ความสุข ขวัญกำลังใจ
บนความมีวินัย
(Happiness + Morale + Self-Discipline)
Contact Information

80 Katatorn Rd,Mueang Ratchaburi 70000 Thailand

032-314765, 098-2499225, 093-1244009

acord_rb1@hotmail.com

Follow Us

"บุคลากรสถานศึกษา สังกัดสังฆมณฑลราชบุรี เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่" ร่วมศึกษาวิจัย พัฒนา และแบ่งปัน เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกัน