ศูนย์วิชาการ สังฆมณฑลราชบุรี

ประชุมเชิงปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ผ่านระบบออนไลน์ / Zoom meeting การพัฒนาโครงสร้าง และแผนผังข้อสอบร่วมปลายภาค (Test Blueprint) รายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

ชื่อ-นามสกุล สังกัด ดาวห์โหลด

รายวิชาคณิตศาสตร์

นางนันนวรัตน์ มงคลปฐมพร โรงเรียนดำเนินวิทยา
นางสาวลัดดา ยางม่วง โรงเรียนธีรศาสตร์
นางสาวสุจินต์ ชนะอินทร์ โรงเรียนเทพวิทยา
นางสาวอังคณา กาญจนานุรักษ์ โรงเรียนวีรศิลป์
นางสาวชุติกานต์ สุรินทร์ โรงเรียนวันทามารีอา ราชบุรี
นางสาวสายสุนีย์ เนตรลา โรงเรียนดำเนินวิทยา
นางสาวสุธิตตา ตันฑเศรษฐ โรงเรียนอนุชนศึกษา
นางจงกล สุจริตรักษ์ โรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัย
นางสาวสมรัก โรจนภิญโญภาพ โรงเรียนเทพินทร์พิทยา
นางสุภัค จันทร์เสมา โรงเรียนดรุณานุเคราะห์
นางสาววรัชญา เฉิดฉันท์พิพัฒน์ โรงเรียนวีรศิลป์
นางสาวเฉลียว เล่ากิมพงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนดรุณานุกูล
นางมาริษา สมประสงค์ โรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัย
นางสาวปานทิพย์ เทศถัน โรงเรียนเทพวิทยา
นายศิริพจน์ พึ่งฮั้ว โรงเรียนเทพินทร์พิทยา
นางณิชาภัทร สุวรรณพงษ์ โรงเรียนอนุชนศึกษา
นางวรรณวลี อารมณ์สุขโข โรงเรียนธีรศาสตร์
นางสาวณิชวรรณ ชูไธสง โรงเรียนดรุณาราชบุรี
นางสาวพิศมัย ภูยอดผา โรงเรียนวีรศิลป์
นายบุญช่วย เมฆฉาย โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
นางชนัญญา ประสิทธิ์พรพงศ์ โรงเรียนวีรศิลป์
นางสาวพิชานันท์ ชวนะลักขโณ โรงเรียนดำเนินวิทยา
นางสุนิสา สมรูป โรงเรียนอนุชนศึกษา
นางบุญจันทร์ สร้อยสมุทร โรงเรียนธีรศาสตร์
นางสาวศิริพร คูณมา โรงเรียนเทพวิทยา
นายอนุสรณ์ มีศิริ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา

รายวิชาวิทยาศาสตร์

นางปทิตตา พงษ์ศิริ โรงเรียนธีรศาสตร์
นางสาวฤดี ภูผา โรงเรียนวันทามารีอา ราชบุรี
นางอมรรัตน์ พานิชอุดม โรงเรียนดรุณาราชบุรี
นางสาวนันทกานต์ อาดปักษา โรงเรียนเทพวิทยา
นางอุไรรัตน์ แสวงทรัพย์ โรงเรียนวีรศิลป์
นางเสาวลักษณ์ พูลสวัสดิ์ โรงเรียนดำเนินวิทยา
นางสาวนันทิยา ช่วยโชติ โรงเรียนเทพินทร์พิทยา
นางสาวนิรัตนดา ตันตระกูล โรงเรียนธีรศาสตร์
นางสาวเพ็ญจันทร์ ดวงดาว โรงเรียนอนุชนศึกษา
นางสาวสุคนธา สุทธิศิริมงคล โรงเรียนธีรศาสตร์
นางสุพัตรา โสภา โรงเรียนเทพวิทยา
นางเสาวดี โพธิ์งาม โรงเรียนอนุชนศึกษา
นางนันทณัฐ ศรีไพฑูรย์ โรงเรียนวันทามารีอา ราชบุรี
นางวันเพ็ญ ดนตรี โรงเรียนเทพินทร์พิทยา
นางศิริพร ภู่แสนสะอาด โรงเรียนอนุชนศึกษา
นางสาวภัทราพร กำลังดี โรงเรียนดำเนินวิทยา
นางสาวมัณฑนา พงษ์พินิจภิญโญ โรงเรียนธีรศาสตร์
นางวัชราภรณ์ รัตนพิศิฏฐ์ โรงเรียนธีรศาสตร์
นางสาววราภรณ์ ศรีสังวรณ์ โรงเรียนเทพวิทยา
นางสาววีรญา พุ่มนิล โรงเรียนเทพินทร์พิทยา
นางสาวเพชรรัตน์ พิมพ์พันธ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
นายชัชพิสิฐ ไอยราพัฒนา โรงเรียนดรุณานุเคราะห์
นางวิภารัตน์ เนียนไธสง โรงเรียนเทพวิทยา
นางสาวภิญญาพัชญ์ เขยนอก โรงเรียนดรุณานุกูล
นางสาวรัตนาภรณ์ โชคประกอบบุญ โรงเรียนดำเนินวิทยา
นางสาวศิริพร แก้วคำ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
นางสาวสุภาพร เกียรติอมรเวช โรงเรียนอนุชนศึกษา
นายสัมพันธ์ เกตุสม โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

สาระภูมิศาสตร์

นางมาเรียม กิจทวี โรงเรียนวีรศิลป์
นางลลิตา กมลหา โรงเรียนเทพวิทยา
นางวิยะดา แสงภิรมย์ โรงเรียนวีรศิลป์
นางสาวกฤติกา โสงขุนทด โรงเรียนธีรศาสตร์
นางสาวศิริพรรณ ปั้นรูป โรงเรียนวีรศิลป์
นางกาญจนา วรรณสิทธิ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี
นางจิญาภร ขันทวี โรงเรียนอนุชนศึกษา
นางสาวสลักจิต วงศ์ภิญ โรงเรียนเทพินทร์พิทยา
นางสุรพรี เจริญพร โรงเรียนวีรศิลป์
นางชลธิชา ศรีสำอางค์ โรงเรียนเทพวิทยา
นางสาวโสรฎา อัคราพร โรงเรียนวีรศิลป์
นางสุจิวรรณ ชื่นหุ่น โรงเรียนธีรศาสตร์
นางสาวเกศินี สวนแก้ว โรงเรียนเทพินทร์พิทยา
นายประวีณ อัคราพร โรงเรียนวีรศิลป์
นายมานิตย์ สมลา โรงเรียนธีรศาสตร์
นายวิเชษฐ เขตวิระการณ์ โรงเรียนดำเนินวิทยา
นางสาวธัญญารัตน์ สาลี โรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัย
นางสาวบุญช่วย สูนทกิจ โรงเรียนอนุชนศึกษา
นางสาวพัทธ์ธีรา ท่าผา โรงเรียนเทพวิทยา
นางสาวศิริญา เกล็ดพงษ์ษา โรงเรียนวีรศิลป์
นางเสาวลักษณ์ อยู่สถิตย์ โรงเรียนธีรศาสตร์
นายพิเชษฐ์ จันทร์เสมา โรงเรียนดรุณานุเคราะห์
นางสาวแสงระวี วีระนนท์ โรงเรียนวีรศิลป์
นางธิชญา จิตต์เจริญ โรงเรียนธีรศาสตร์
นางสาวกฤติยา บุญอารี โรงเรียนเทพวิทยา
นางสาวสุภัทรา รัศมีโชติ โรงเรียนดรุณานุเคราะห์
ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกศรินทร์ สิงห์โต โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
นางสาวประภาศรี สุทธิวิวัฒน์ โรงเรียนวีรศิลป์
นางสาวพัชรินทร์ วาณิชพิเชียร โรงเรียนธีรศาสตร์
นางกาญจนา เพ็ชรแก้ว โรงเรียนอนุชนศึกษา
นางสาวภัทรภา ทับทิมผล โรงเรียนดำเนินวิทยา
นางสุพา สุขพันธ์ โรงเรียนเทพินทร์พิทยา
นางประไพ แก้วจีน โรงเรียนธีรศาสตร์
นางพรปวีณ์ ศตพรไกรวัฒน์ โรงเรียนเทพวิทยา
นางสาวนรินทร์ยา กลิ่นประทุม โรงเรียนวีรศิลป์