วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

ออนไลน์ ทาง Zoom Meeting

วิพากษ์โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์​ และสาระภูมิศาสตร์ วันพุธที่​ 25​ พฤศจิกายน 2020 มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ​ วิพากษ์โครงสร้าง/ ผังข้อสอบร่วมรายวิชาวิทยาศาสตร์​ คณิตศาสตร์​ และสาระภูมิศาสตร์​ หลังผ่านการทดลองใช้ตามการปรับปรุง​ (พ.ศ. 2560) โดยจัดวิพากษ์ร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญประจำรายวิชา​ และ​ตัวแทนครูผู้สอน​ จากนั้นมีการถอดบทเรียนกับผู้เชี่ยวชาญประจำสาขา เพื่อนำสู่การพัฒนาคุณภาพแบบองค์รวม ​เชื่อมโยงทุกช่วงชั้น/ระดับชั้น​ เพื่อให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่ผู้เชี่ยวชาญประจำสาขาวิชา​นำไปพิจารณาสู่การเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ​ฯ​ และ​ กรรมการบริหารสถานศึกษา​ เพื่อประกาศใช้ในปีการศึกษา​ 2564​ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน​ สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราขบุรี​ ตามกระบวนการที่ออกแบบ​ พัฒนาร่วมกัน