วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

ออนไลน์ ทาง Zoom Meeting

ร่วมติดตาม​ ออกแบบ​ พัฒนาผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ​ สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี​ วันอังคารที่​ 23 กุมภาพันธ์ 2021​ มีการประชุมครูวิชาการ ​(คณะกรรมการบริหารงานวิชาการฯ)​ 15​ สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี​ ผ่านระบบออนไลน์​ เพื่อร่วมติดตาม​ ประเมิน​ พัฒนางานวิชาการ​ (หลักสูตร / การจัดการเรียนรู้/การวัดและประเมินผล)
ร่วมพบปะครูวิชาการจาก 15 สถานศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) เพื่อขับเคลื่อน ติดตาม​ ประเมิน​ และพัฒนางานวิชาการทั้ง 3 ส่วน​ (หลักสูตร / การจัดการเรียนรู้/การวัดและประเมินผล)