วันที่ 22 ธันวาคม 2563

ณ ห้องประชุมศูนย์วิชาการ สังฆมณฑลราชบุรี

สัมมนาบุคลากร พัฒนา "ทีมงาน...ทีมเวิร์ค" วันจันทร์ที่ 21 และวันอังคาร 22 ธันวาคม 2020 มีการจัดสัมมนาบุคลากรศูนย์วิชาการฯ "การพัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้การกำกับติดตามที่เหมาะสม" ที่ห้องประชุมศูนย์วิชาการฯ สังฆมณฑลราชบุรี