วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

ณ ห้องประชุมศูนย์วิชาการ สังฆมณฑลราชบุรี

ปิดต้นฉบับ จัดส่งโรงพิมพ์....แบบเรียนรายวิชาคริสต์ศาสนา รองรับปีการศึกษา 2564.... จากความพยายามตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 นำสู่การพัฒนาแบบเรียนรายวิชาคริสต์ศาสนา ป.1 (พ.ศ. 2564) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม..ตามแบบการเรียนรู้วิถีใหม่ (New Normal) โดยเฉพาะการจัดรูปเล่มให้น่าสนใจแก่ผู้เรียน การวัด/ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ (สมรรถนะ) การบูรณาการนวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ให้เหมาะกับยุคสมัย นำสู่การดำเนินการร่วมกันของคณะครูผู้สอนรายวิชาคริสต์ศาสนา
ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม สื่อ เทคโนโลยีการศึกษา และการวัด/ประเมินผล ภายใต้โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาคริสต์ศาสนา มีการเพิ่มเติมกิจกรรมการเรียนรู้ และปรับปรุงสำนวน คำศัพท์ บทภาวนา ฯลฯ ..... วันนี้ 15 กุมภาพันธ์ 2021 เป็นการปิดต้นฉบับ จัดส่งโรงพิมพ์ (แบบเรียนคริสต์ศาสนา ป.1 ชุดใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2564... แบบเรียนฯ ป.2/3/4 ชุดใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2565 และมีการปรับปรุงชุดใหม่ที่จะผลิตในลำดับปีการศึกษาต่อๆ ไป)