วันที่ 3 มีนาคม 2564

ออนไลน์ ทาง Zoom Meeting

ติดตาม/พัฒนาต่อเนื่อง​ สื่อ/แบบเรียนคริสต์ศาสนา วันพุธ​ที่ 3​ มีนาคม​ 2021​ มีการประชุมติดตาม/ต่อเนื่องผ่านระบบออนไลน์ระหว่างทีมงาน/นักวิชาการ/ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีการศึกษา/การวัดประเมินผล..เพื่อถอดบทเรียนการจัดทำแบบเรียนรายวิชาคริสต์ศาสนา เพื่อนำข้อมูลไปออกแบบกระบวนการ​ รวมถึงออกแบบกระบวน​ Try out คู่มือครู​ (แผนจัดการเรียนรู้)​ สำหรับครู​ ที่จะจัดขึ้น​ 24 มีนาคม​ นี้