วันที่ 5 มีนาคม 2564

ณ ห้องประชุมศูนย์วิชาการ สังฆมณฑลราชบุรี

จัดส่งข้อสอบร่วมปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563... "ผลงานจาก
น้ำพักน้ำแรง (ร่วมกัน) ของสถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี" จากต้นน้ำ (การทำร่างข้อสอบจาก โณงเรียนต่างๆ) สู่กลางน้ำ (การพัฒนาคุณภาพข้อสอบ ตามระบบของศูนย์วิชาการฯ... จนถึงการจัดพิมพ์ จัดสำเนา) จนที่สุด สู่ปลายน้ำ (การจัดส่งไปตามสถานศึกษาต่างๆ) ในวันพฤหัสบดีที่ 4 และ วันศุกร์ 5 มีนาคม 2021 ข้อสอบร่วม/แบบประเมินพัฒนาการร่วมฯ ปลายภาค เป็น "น้ำพักน้ำแรงที่เราทำด้วยกัน เป็นข้อสอบ/แบบประเมินของพวกเรา" แสดงถึงการจัดการเรียนการสอนครบถ้วนตามจุดประสงค์การเรียนรู้/ตัวชี้วัด แม้ในสถานการณ์โควิด