วันที่ 5 มีนาคม 2564

ออนไลน์ ทาง Zoom Meeting

ถอดบทเรียนการปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยสถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี วันศุกร์ 5 มีนาคม 2021 ทีมงานศูนย์วิชาการฯ ร่วมกับครูวิชาการปฐมวัย สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ได้ร่วมเติมเต็ม ถอดบทเรียนการปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัย (2-3 ปี และ 3-6 ปี) ซึ่งได้ผ่านกระบวนการพัฒนาคุณภาพ การลงมือทำงานร่วมกัน (ฉบับร่าง) จนนำสู่การเตรียมนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการสถานศึกษา รองรับการประกาศใช้ในปีการศึกษา 2564