วันที่ 12 มีนาคม 2564

ณ โรงเรียน

ต่อยอด... จากเริ่มต้น สู่การพัฒนา "แบบเรียนรายวิชาคริสต์ศาสนา" รองรับปีการศึกษา 2564 วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2021 ทีมงานศูนย์วิชาการฯ นำรูปเล่มไปมอบแด่ "คุณครูพิศมัย วีระศิลป์" ผู้ดำเนินการให้แบบเรียนรายวิชาคริสต์ศาสนา ชุดแรกๆ ที่ได้จัดทำขึ้นเป็น "ชุดแรกที่ใช้ในโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย ที่มีการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมฯ" (จากนั้น ครูพิศมัย ได้ปรับปรุงต่อเนื่อง และได้กรุณาปรับปรุงเนื้อหาในแบบเรียน รองรับปีการศึกษา 2564) วันนี้ ทีมงานนำแบบเรียน ป. 1 (ที่จะจัด Try out คู่มือครู..แก่ครูรายวิชาคริสต์ศาสนา ในวันพุธที่ 24 มีนาคม 2021) พร้อมรองรับการใช้ในปีการศึกษา 2564 จากนั้นจะมีการปรับปรุงในระดับชั้นอื่นๆ ในปีการศึกษาต่อๆ ไป