วันที่ 12 มีนาคม 2564

ออนไลน์ ทาง Zoom Meeting

รองรับการอบรมเชิงปฏิบัติ เพื่อพัฒนาครูภาษาอังกฤษกับสำนักพิมพ์ Oxford University Press วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2021 ทีมงานศูนย์วิชาการฯ ได้ร่วมประชุมออนไลน์กับทีมงานสำนักพิมพ์ Oxford University Press เพื่อติดตามและร่วมออกแบบการลงทะเบียน และการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 27 เมษายน 2021