วันที่ 17 มีนาคม 2564

ออนไลน์ ทาง Zoom Meeting

ติดตามความก้าวหน้า (ร่าง) งานวิจัย รองรับ ปี 64 และ การเตรียมการรองรับการสอบปลายภาคแบบออนไลน์... วันพุธที่ 17 มีนาคม 2021 ทีมงานศูนย์วิชาการฯ ร่วมกับ ดร.ทิพอนงค์ กุลเกต ร่วมกันทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิด/งานวิจัย และกระบวนการทำวิจัยที่จะดำเนินการในปีการศึกษา 2564 (วิจัยเพื่อพัฒนาครูด้านการออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผล 2 เรื่อง ครอบคลุมปฐมวัย และ ขั้นพื้นฐาน/อาชีวศึกษา) และการทดสอบระบบการสอนแบบออนไลน์ ผ่าน line official account (เตรียมไว้ก่อน) เผื่อเกิดสถานการณ์การระบาดโควิด (รอบสาม)