วันที่ 21 ตุลาคม 2563

ออนไลน์ ทาง Zoom Meeting

คลินิกการจัดการเรียนรู้ในการให้คำปรึกษาด้านสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน / การวัดและประเมินผล​ ครั้งที่ 10 วันพุธที่​ 21 ตุลาคม 2020....มีการ​ "ร่วมด้วยช่วยกัน" ออนไลน์​ด้านการจัดการเรียนรู้​ การวัด/ประเมินผล​ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meeting) ระหว่างเวลา​ 9.30 -11.30​ น.​ (ปฐมวัย - อาชีวศึกษา) และ​ 13.00-13.45​ น. (ปฐมวัย)​ แก่คณะครูตามสถานศึกษาต่าง ๆ
คลินิกการจัดการเรียนรู้ในการให้คำปรึกษาด้านสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน / การวัดและประเมินผล​ ครั้งที่ 10 วันพุธที่​ 21 ตุลาคม 2020....มีการ​ "ร่วมด้วยช่วยกัน" ออนไลน์​ด้านการจัดการเรียนรู้​ การวัด/ประเมินผล​ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meeting) ระหว่างเวลา​ 9.30 -11.30​ น.​ (ปฐมวัย - อาชีวศึกษา) และ​ 13.00-13.45​ น. (ปฐมวัย)​ แก่คณะครูตามสถานศึกษาต่าง ๆ​ โดยมีกระบวนกร/วิทยากร​ ได้แก่
นักวิชาการ/ที่ปรึกษาศูนย์วิชาการฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ ร.ต.ปัญญา คามีศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภัสสร บัวรอด
อาจารย์วัยพรต พุฒสา
อาจารย์ภุมเรศ ภูผา
คุณครูเยาวภา นิลเพ็ชร